1. Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Καλωσήρθατε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του ΙΕΚ ΣΒΙΕ.

Η ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [sbie.edu.gr] (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει και λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της[«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΕ» με έδρα επί της οδού Κάνιγγος, αριθμός  15-17, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα, [Tηλ. Επικοινωνίας: 210.3232323], εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς».

Σκοπός της παρούσας πολιτικής μας είναι να σας εξηγήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο:

 •  Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε,
 •  Ποιοι είναι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας,
 •  Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας,
 •  Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας και
 •  Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Μέσω της Ιστοσελίδας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών καθώς και των έντυπων και ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, χρήστες, σπουδαστές, υποψήφιους σπουδαστές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα»).

Εσείς ως επισκέπτες, χρήστες, σπουδαστές, υποψήφιοι σπουδαστές ονομάζεστε “υποκείμενα δεδομένων” ενώ εμείς είμαστε οι “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των προσωπικών δεδομένων σας.

Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Το ΙΕΚ ΣΒΙΕ, σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και στο πλαίσιο διασφάλισης αυτών έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (“Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων” ή “ΥΠΔ”) προκειμένου να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με  την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων EΕ 679/2016 (εφεξής «Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, καθώς και για οποιοδήποτε αίτημα αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας επί των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων κα Γαβριηλίδου.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [info@sbie.edu.gr]

Τηλέφωνο: [210.3232323]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [Κάνιγγος, αριθμός 15-17, Τ.Κ. 106 77]

 2. Οι βασικές αρχές μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται ως αναγκαίο είτε εκ του νόμου είτε από την εταιρική πολιτική για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε ως Εταιρεία.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, η Εταιρεία εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί  μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένα data centers). Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και σύμφωνα με κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα. 

3. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Κατά κανόνα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας. Εφόσον επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε τηλεφωνικά) παρέχετε την ρητή σας συγκατάθεση ώστε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας χωρίς αιτιολογία με σχετική δήλωσή σας προς την Εταιρεία μας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα μέχρι την στιγμή της ανάκλησης αυτής. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα έχει ως συνέπεια την μη δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας και εξυπηρέτησής σας από την Εταιρεία μας.

Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως σε δύο περιπτώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας: i) στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies  και ii) σε ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας  στην ιστοσελίδα μας

Α. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν ως ιστοσελίδα δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας.

Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός) για τον οποίο συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ.  έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων..

Η επεξεργασία αυτή είναι επιτρεπτή καθώς δεν ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται ρητώς κατά τον Κανονισμό να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Επεξεργασίας Cookies μέσω της ιστοσελίδας μας υπάρχουν διαθέσιμες στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας με την σήμανση “Cookies Policy” την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ .

Β. Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς

Πέρα από τις περιπτώσεις αυτές, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε  προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

Επικοινωνία μέσω της Ιστοσελίδας (φόρμα επικοινωνίας, φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Δεδομένα που  επεξεργαζόμαστεΣκοπόςΝομική Βάση
ΟνοματεπώνυμοΔιεύθυνση emailΤηλέφωνοΠόλη ΔιαμονήςΙδιότητα(μαθητής, φοιτητής, εργαζόμενος, γονέας, κηδεμόνας)Σημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς την Ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά: i) στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας και ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και ii) εφόσον μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση προς τούτο, για λόγους μελλοντικής εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου

Δεδομένα που  επεξεργαζόμαστεΣκοπόςΝομική Βάση
ΟνοματεπώνυμοΗμερομηνία ΓέννησηςΙδιότητα (μαθητής, φοιτητής, εργαζόμενος, γονέας, κηδεμόνας)Διεύθυνση emailΤηλέφωνοΔιεύθυνσηΣημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς την Ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά: i) στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας και ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και ii) εφόσον μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση προς τούτο, για λόγους μελλοντικής εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Έντυπες Προωθητικές -Ενημερωτικές Ενέργειες

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστεΣκοπόςΝομική Βάση
ΟνοματεπώνυμοΔιεύθυνση emailΣταθερό ΤηλέφωνοΚινητό ΤηλέφωνοΠεριοχή κατοικίαςΗμερομηνία ΓέννησηςΕπίπεδο ΣπουδώνΛογαριασμός FacebookΣημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς την Ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για λόγους μελλοντικής εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας καθώς για να σας ενημερώσουμε για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας στο τμήμα της πολιτικής που αφορά στα δικαιώματά σας.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστεΣκοπόςΝομική Βάση
ΟνοματεπώνυμοΔιεύθυνση emailΧρησιμοποιούμε το ονοματεπώνυμο και το email σας προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημέρωσεις σχετικά με νέα, προσφορές και άλλα ζητήματα που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν σε σχέση με το Κατάστημα.Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

4. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

Το ΙΕΚ ΣΒΙΕ δεν θα προβεί στην πώληση ή στην διανομή των  προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική.

Τα στοιχεία σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΙΕΚ ΣΒΙΕ και των συγγενών εταιρειών του Ομίλου ΣΒΙΕ κατά περίπτωση. Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν και σε τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών που ενεργούν αντί και για λογαριασμό του ΙΕΚ ΣΒΙΕ, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής προς τούτο έγγραφης συμβατικής σχέσης με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον σκοπό/ούς για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν ή για την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης. Τα ως άνω τρίτα μέρη έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί  συμβατικά μαζί μας ώστε να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τον συμφωνηθέντα σκοπό και απαγορεύεται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ή γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή επιτρέπεται από εμάς ή αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων  εκτός Ελλάδος ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, το ΙΕΚ ΣΒΙΕ δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει την ύπαρξη επιπέδου προστασίας δεδομένων αντίστοιχου με αυτό που παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε επιλέγοντας εταιρείες που πιστοποιούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (για παράδειγμα εταιρείες στις ΗΠΑ με βάση τη Συμφωνία Privacy Shield, είτε συνάπτοντας με τους αποδέκτες στις τρίτες χώρες τις κατάλληλες αυτές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύουν για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες για Υπεύθυνους Επεξεργασίας και για Εκτελούντες ανά περίπτωση.

Αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι και οι αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρεία μας. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε σχετικώς εκ των προτέρων, εκτός εάν η εν λόγω ειδοποίηση απαγορεύεται εκ του νόμου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε γνώση των αναλυτικών στοιχείων των αποδεκτών των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα μέσω email στο: [info@sbie.edu.gr].

 5. Πού και για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Για την αποθήκευση και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας χρησιμοποιούνται διακομιστές (servers) οι οποίοι βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων χρησιμοποιούμε εφαρμογές τρίτων μερών από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα firewall), οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζονται εκ μέρους μας.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε έννομης υποχρέωσής μας και σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική και συναφείς διαδικασίες της Εταιρείας μας.

Μετά το πέρας των ορισθέντων χρονικών ορίων διατήρησης, τα εκάστοτε δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης των δεδομένων, λαμβάνεται υπόψη η φύση τους, οι κίνδυνοι που είναι πιθανό να προκληθούν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας, καθώς και οι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης των διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα μέσω email στο:  [info@sbie.edu.gr].

 6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Με βάση τον ΓΚΠΔ έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Συγκεκριμένα, μπορείτε:

 1. Να υποβάλλετε αίτημα στην Εταιρεία μας για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, μέσω λήψης αντιγράφου, εάν επιθυμείτε (δικαίωμα πρόσβασης),
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους εάν τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, ελλιπή, παραπλανητικά, μη σχετικά ή πεπερασμένα (δικαίωμα διόρθωσης),
 3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής),
 4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας),
 5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης),
 6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό), ώστε να μπορέσετε να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων),

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Κατ’ αρχήν η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός  σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που τυχόν αίτημά σας δεν απαντηθεί (εγκαίρως) ή δεν ικανοποποιηθείτε από την απάντηση της Εταιρείας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετική καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα |Ελλάδα | τηλ. 210.6475600 | email: contact@dpa.gr).

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα αντιμετωπίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά στο  [info@sbie.edu.gr] ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Κάνιγγος 15-17 | Τ.Κ. 106 77 | Αθήνα | Ελλάδα| τηλ. +30 210.3232323.

7. Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων εντός της Ιστοσελίδας μας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link) από την Εταιρεία μας.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

8. Cookies 

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα.

Αξιοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές προκειμένου η περιήγησή σας να είναι άνετη και αποτελεσματική, για να μπορείτε να έχετε στη διάθεσή μίας σειρά από λειτουργίες, όπως να κοινοποιείτε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για να μας παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με την περιήγησή σας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera κτλ.) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Συνεχίζοντας τη χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των «cookies».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies εδώ.

9. Δεδομένα ανηλίκων

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 15 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία για άτομα κάτω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις την ηλικία σας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

10. Σελίδα (Page) στο Facebook

Η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται αναγκαίο από την Εταιρεία. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε επικείμενη σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας, μέσω δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα μας πριν την θέση σε εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι αποτελεί υποχρέωσή σας να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή αυτής και τυχόν αλλαγών εκ μέρους σας.

11. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων και ενημέρωση

Η Εταιρεία διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του «Facebook» με τίτλο ΙΕΚ ΣΒΙΕ (https://www.facebook.com/ieksvie/).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας με τους παρακάτω τρόπους:

 1. μέσω της επιλογής «στείλτε μήνυμα» (send message)
 2. μέσω της επιλογής «καλέστε τώρα» (call now)

Η Εταιρεία μας, προκειμένου να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματά σας, συλλέγει και επεξεργάζεται το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. τηλέφωνο, email, κτλ.). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας. Η  πρόσβαση και η χρήση της σελίδας μας υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας όπως έχει δημοσιευθεί και ισχύει. Στην περίπτωση της πραγματοποίησης κλήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς – Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου» της παρούσας πολιτικής.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “LIKE” στην σελίδα της Εταιρείας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί η Εταιρεία μέσω της σελίδας της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή «UNLIKE».

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (τεχνικά και οργανωτικά) για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω του Facebook όπως ενδεικτικά είναι ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού της στο Facebook.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους ως άνω σκοπούς (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες). Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

https://el-gr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199

https://el-gr.facebook.com/business/GDPR

12. Περαιτέρω πληροφορίες

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή αμφιβολίες σχετικά με την παρούσα πολιτική ή οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων σας γενικά, στείλτε μας email στο [info@sbie.edu.gr]. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κάνιγγος 15-17 | Τ.Κ. 106 77 | Αθήνα | Ελλάδα| τηλ. +30.210.3232323.

Για οποιοδήποτε αίτημά σας τροποποίησης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ