Πατώντας Υποβολή στη φόρμα εγγραφής αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης του ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η  ΣΒΙΕ  συλλέγει κι επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του γνωστοποιούνται από εσάς ως εν ενεργεία σπουδαστες, πιθανοί σπουδαστές, απόφοιτοι του καθώς και ως συνεργάτες και προμηθευτές του. Η ΣΒΙΕ δίνει την πρέπουσα βαρύτητα σχετικά με την προστασία των προωπικών σας δεδομένων και θέλει να σας ενημέρωσει με την εν λόγω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το πως διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να επεξεργάζεται η ΣΒΙΕ

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας.

Η ΣΒΙΕ συλλέγει προσωπικά δεδομένα που του γνωτοποιείτε εσείς (τα Υποκέιμενα των Δεδομένων) κάθε φορά που εκδηλώνετε ενδιαφέρον ή εγγράφεστε σε ένα πρόγραμμα ή σεμινάριο που προσφέρεται από τη ΣΒΙΕ. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω:

 • όπως όνομα,
 • διέυθυνση,
 • αριθμός ταυτότητας,
 • ΑΦΜ,
 • ΑΜΚΑ ,
 • εκκθαριστικό εφορίας

Υπάρχουν περιπτώσεις που η ΣΒΙΕ δύναται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές, όπως:

 • στοιχεία που του γνωστοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας,
 • στοιχεία που γνωστοποιούνται από συνεγαζόμενα Πανεπιστήμια,
 • στοιχεία από Επαγγελματικούς φορείς ή Ενώσεις

Τέλος, η ΣΒΙΕ  χρησιμοποιεί “cookies” που είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο και συλλέγουν τυπική διαδικτυακή log πληροφόρηση καθώς και πληροφορίες για τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Μέσα από την χρήση των “cookies”, η ΣΒΙΕ μπορεί να βλέπει την προηγούμενη σας δραστηριότητα και εάν έχετε τυχόν επισκεφτεί άλλη φορά τον ιστότοπο του.

Δεν είναι υπάρχει κάποια υποχρέωση να μας γνωστοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά στην περίπτωση που αποφασίσετε να μην δώσετε τα στοιχεία σας, η ΣΒΙΕ δεν θα μπορέσει να σας προσφέρει τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του.

Για ποιους σκοπούς μπορεί να επεξεργάζεται η ΣΒΙΕ τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΣΒΙΕ επεξεργάζεται μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για το σκοπό/ύς που τα συλλέγει και τα χρησιμοποιεί  αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπό/ούς αυτούς.

Η ΣΒΙΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • τη συμπλήρωση της αίτησης / εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τα προγράμματα / υπηρεσίες της ΣΒΙΕ,
 • την εγγραφή στα προγράμματα / υπηρεσίες της ΣΒΙΕ,
 • όπου επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, π.χ. όταν προβλέπεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας,
 • για την προώθηση ενημερωτικού υλικού σχετικά με νέα προγράμματα / υπηρεσίες ΣΒΙΕ, εφόσον έχει δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση. Σημειώνεται ότι μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, η οποία θα έχε ισχύ για το μέλλον. Συγκεκριμένα, αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη νομική βάση που δικαιολογεί την επεξεργασία.
 • όταν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΣΒΙΕ.

Σε ποιους αποδέκτες ενδέχεται η ΣΒΙΕ να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΣΒΙΕ δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για την πραγματοποιήση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέγει ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Πιθανοί αποδέκτες στους οποίους ενδέχεται η ΣΒΙΕ  να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν:

 • τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια με τη ΣΒΙΕ, στα οποία εγγράφεστε ως φοιτητές,
 • το Υπουργείο Παιδείας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΣΒΙΕ  ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας.

Περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΣΒΙΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο.

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών ή των προγραμμάτων του, η ΣΒΙΕ  τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τη λήξη της σχέσης του μαζί σας. Υπάρχει περίπτωση να τηρούμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο διάστημα εφόσον είναι απαραίτητο είτε από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο είτε για τους νόμιμους σκοπούς μας.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω περιόδου τήρησης, η ΣΒΙΕ μπορεί να καταστρέψει, διαγράψει, κωδικοποιήσει ή άλλως ανωνυμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.
 • Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε.
 • Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.
 • Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον ή όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, όπως η δημιουργία προφίλ, που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ή το προφίλ σας.
 • Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να μας στείλετε ένα email στο info@sbie.edu.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210.32.32.323.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση

H ΣΒΙΕ μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει σε αλλαγές στην Δήλωση, είτε εν όλω έιτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο site μας.